Κριτήρια Επιλογής

Tα ακόλουθα κριτήρια και μοριοδότηση εφαρμόζονται για την επιλογή στο Π.Μ.Σ. Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων:
Κριτήρια Μόρια Παράδειγμα
Βαθμός συναφούς Πτυχίου (Πτυχίο Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή Πανεπιστημίου) Πολλαπλασιάζεται ο βαθμός Πτυχίου με το 2 για να εξαχθούν τα μόρια Βαθμός Πτυχίο 8.4 x 2= 16.8
Υποψήφιοι που έχουν και δεύτερο πτυχίο από Σχολή Υγείας ή ΣΕΥΠ 2
Υποψήφιοι που έχουν άλλο συναφές μεταπτυχιακό/ διδακτορικό τίτλο 3
Υποψήφιοι που έχουν συναφή εργασιακή εμπειρία Θα απονέμονται 0.1 μόριο για κάθε μήνα εργασίας με το μέγιστο των 5 μόρια Εργαζόμενος με 12 μήνες εργασίας x 0.1 = 1.2 μόρια
Υποψήφιοι που έχουν δημοσίευση σε Διεθνή επιστημονικά περιοδικά Για κάθε δημοσίευση πρώτο όνομα 10 μόρια, για όχι πρώτο όνομα 7 μόρια
Υποψήφιοι που έχουν δημοσίευση σε Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά Για κάθε δημοσίευση πρώτο όνομα 6 μόρια, για όχι πρώτο όνομα 4 μόρια
Υποψήφιοι που έχουν παρουσίαση σε Διεθνές Συνέδριο Για κάθε προφορική παρουσίαση πρώτο όνομα 4 μόρια, για όχι πρώτο όνομα 3 μόρια. Για κάθε αναρτημένη ανακοίνωση (poster) παρουσίαση πρώτο όνομα 2 μόρια, για όχι πρώτο όνομα 1.5 μόρια
Υποψήφιοι που έχουν παρουσίαση σε Διεθνές Συνέδριο Για κάθε προφορική παρουσίαση πρώτο όνομα 2 μόρια, για όχι πρώτο όνομα 1.5μόρια.Για κάθε αναρτημένη ανακοίνωση (poster) παρουσίαση πρώτο όνομα 1 μόρια, για όχι πρώτο όνομα 0.5 μόρια
Ξένη γλώσσα – Αγγλικά επίπεδο C2 12
Ξένη γλώσσα – Αγγλικά επίπεδο B2 6

* (αγγλικά σε επίπεδο B2 είναι σύμφωνα με το υπ. αριθ.: 2508/2017 ΦΕΚ το ελάχιστο απαιτούμενο για την αποδοχή στο ΜΠΣ, δίχως αυτό δεν είναι δυνατή η εισαγωγή στο ΜΠΣ)

Γνώση Υπολογιστών 1
Προσωπική συνέντευξη Ακολουθεί την αξιολόγηση του φακέλου

Σημείωση Α: Από το σύνολο των αιτούντων ο μέγιστος αριθμός που θα προσκληθεί για συνέντευξη είναι 30, δηλαδή οι 30 πρώτοι στην κατάταξη με βάση την παραπάνω μοριοδότηση

Σημείωση Β: Το μέγιστο αριθμό μορίων που μπορεί η συνέντευξη να επιτύχει είναι 15

Σημείωση Γ: Η συνέντευξη θα βασιστεί στη συλλογιστική που παρουσιάζεται στο  Εγχειρίδιο – Οδηγό για τη Διεξαγωγή της Δομημένης Συνέντευξης του Υπουργείου Διοίκησης και Ανασυγκρότησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο